Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego

§ 1

Procedura określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2

Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest poprawa bezpieczeństwa klientów i pracowników, wyeliminowanie bądź ograniczenie niepożądanych i destrukcyjnych zachowań, zwiększenie wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu oraz zmniejszenie ilości zniszczeń na terenie ww. obiektów.

§ 3

1. Obiektem wideofilmowania jest budynek produkcyjno-biurowy przy ul. Ceglarskiej 4 w Limanowej - w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.

2. Infrastruktura, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

                     1)  hala produkcyjna,

                     2)  teren wokół ww. budynków (parkingi),

                     3) biuro sprzedaży.

3. Przegląd (konserwacja) systemu monitoringu wizyjnego przeprowadzany jest w razie potrzeby.

§ 4

Osoby wkraczające w zakres monitorowania są informowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego za pomocą stosownych oznaczeń umieszczonych na terenie budynków.

§ 5

Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej klientów i pracowników oraz prawa do prywatności.

§ 6

1. W skład zestawu do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej wchodzą: rejestrator, monitor przemysłowy, kamery wewnętrzne (8 sztuk) i zewnętrzne          (8 sztuk), manipulator do kamer ruchomych.

2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

§ 7

Rejestrator wraz z monitorem znajduje się w serwerowni zamykanej na klucz, chronionej systemem alarmowym poza godzinami pracy.

§ 8

1. Nośnikiem fizycznym nagrań jest twardy dysk rejestratora.

2. Obraz przechowywany jest na dysku twardym przez 8 dni.

3. Po upływie ustalonego terminu, zapisy wizyjne są trwale usuwane, tak aby ich powtórne odczytanie nie było możliwe. Dane są na bieżąco nadpisywane.

4. Zdarzenia / incydenty ujawnione w nagraniu nagrywane mogą być na płyty CD/DVD lub pamięć USB.

§ 9

1. Dostęp do systemu monitoringu posiadają konserwatorzy w obecności uprawnionego pracownika.

§ 10

1. O dostępie do danych decyduje Właściciel.

2. Dostęp do zgromadzonych danych mogą posiadać:

           1) pracownicy z pisemnym upoważnieniem,

           2) osoby sprawujące nadzór techniczny nad systemem – zgodnie z zawartą umową,

           3) przedstawiciele firmy ochroniarskiej – zgodnie z zawartą umową – w przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności

              pracowników.

3. Do dostępu do systemu monitoringu upoważniony może zostać pracownik, który przeszedł uprzednio szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz posiada uprawnienia do dostępu do danych osobowych w formie upoważnienia pisemnego.

4. Wszystkie osoby posiadające dostęp do ustawień lub danych systemu monitoringu w zakresie innym niż dotyczącym ich własnego wizerunku występującego w nagraniu muszą podpisać zobowiązanie do zachowania w poufności informacji, które mogą uzyskać w związku z uprawnieniem dostępu.

§ 11

Osoby, których wizerunek występuje w nagraniu, w obszarze objętym monitoringiem i w obszarze tym stały się obiektem ataku ze strony innych osób lub w inny sposób uczestniczyły aktywnie w zdarzeniu mają prawo wglądu w nagranie, na którym się znalazły oraz prawo do uzyskania informacji w zakresie czy i jakie działania zostały podjęte przez administratora w związku z zaistniałym zdarzeniem.

§ 12

1. W wypadku danych zawierających zapis zdarzeń i incydentów administrator ma prawo lub obowiązek przekazać uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności służbowych, np. policji, sądom i prokuraturom, w formie kopii nagrań.

2. Kopie nagrań mogą być udostępniane:

               1) na pisemny wniosek strony zainteresowanej wraz z uzasadnieniem,

               2) w przypadku przestępstwa ściganego z urzędu.

3. O udostępnieniu kopii danych decyduje Właściciel jako ich administrator.

4. Udostępniany fragment nagrania winien zawierać wyłącznie zakres wnioskowany i niezbędny dla realizacji celu, w jakim jest udostępniany / identyfikacji przebiegu zdarzenia, incydentu.

5. Osobą udostępniającą jest Specjalista ds. IT.

6. Udostępnianie nagrań odnotowywane jest każdorazowo w rejestrze udostępniania nagrań prowadzonym przez Specjalistę ds. IT.

7. Nadzór nad wydaną na zewnątrz kopią nagrania przejmuje otrzymujący kopię.